ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid19 ได้กระจ่ายไปทั่วโลก
คณะกรรมการจัดงาน จึงขอยกเลิกการจัดงานในปีนี้

 

Thailand International Half Marathon 2020

- งดจัด -

You tube 2019